Projektledelse - FRECON A/S - Mechanical Constructions FRECON A/S - Mechanical Constructions
Frecon mechanical construction engineering consultant company

Som en naturlig del af større projekter tilbyder FRECON A/S at stå for hel eller delvis projektledelse. Vi følger jeres projekt tæt og sikrer at alle deadlines overholdes, at alle interessenter holdes opdaterede omkring projektets forløb, samt at al relevant dokumentation indsamles.

Vi prioriterer, at ethvert projekt har et veldokumenteret udgangspunkt, og lægger derfor stor vægt på at afklare projektformål og de dermed forbundne succeskriterier i opstartsfasen, så dine forventninger og vores ydelser stemmer overens. Fastlæggelse af formålet kan tage afsæt i tekniske og funktionelle krav, overordnede tidsplaner eller budgetter, og vi står til enhver tid til rådighed med forslag og vejledning i forhold til prioritering af disse.

På et erfaringsmæssigt grundlag har vi sammensat et projektforløb, der sikrer, at alle faser af forløbet tager udgangspunkt i projektets specifikationer og godkendes, efterhånden som konstruktionsarbejdet udføres, så dit projekt forløber uden unødig tidsspilde. Vi sammensætter naturligvis gerne individuelle projektforløb, så vi tager størst mulige hensyn til jeres interne procedurer, ressourcer og deadlines.

Undervejs i projektforløbet afholder vi reviews, hvor vi koordinerer mellem projektets interessenter, og hvor vi leverer et sagligt indspil til debat om mulige konstruktionsløsninger og sikrer at beslutninger om projektets videreførelse sker på et velbegrundet og motiveret grundlag. Til reviews forestår vi gerne mødeledelsen og referatskrivningen, så alle vigtige beslutninger og specifikationer nedfældes i lettilgængelig og overskuelig form. Referaterne indsættes i en projektmappe, hvor også projektets øvrige dokumentation samles.

Ud over at stå for opfølgning på aftaler og arbejdsopgaver for derigennem at lede dit projekt sikkert gennem alle faser i forløbet kan vi også indgå i interne teams i din virksomhed, hvor vi står til rådighed med vores viden til udvikling af interne projektforløb eller dokumentations- og arkiveringssystemer.